0zł

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE BIKKO.LT TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi BIKKO.lt (toliau „Pardavėjas“) parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka BIKKO.lt parduotuvėje siūlomas Prekes ar kitaip naudojasi BIKKO.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis (toliau „Prekės“).
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo bei jų įgaliotas atstovas, perkantis BIKKO.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis parduotuvės paslaugomis. Naudotis BIKKO.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti BIKKO.lt parduotuvėje, yra perskaitęs Taisykles, su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje BIKKO.lt taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo ateityje atliekamiems užsakymams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika ir pažymėti varnelę registruojantis ir/arba pateikiant užsakymą. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka. Patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti.
1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu-pardavimu BIKKO.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia BIKKO.lt parduotuvėje Prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir (ar) apmokėjimas gautas.
1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymą BIKKO.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti Prekių BIKKO.lt parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
1.6. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant BIKKO.lt parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi BIKKO.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas BIKKO.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti BIKKO.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
1.9. Internetinės parduotuvės BIKKO.lt Prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

 2. Asmens duomenų tvarkymas
 2.1. Užsisakyti Prekes internetinėje parduotuvėje BIKKO.lt Pirkėjas gali dviem būdais:
  2.1.1. Užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje; prieš tai įvesdamas savo asmens duomenis ir įgydamas individualų prisijungimo vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriais taip pat galima naudotis vėlesniuose užsakymuose.
  2.1.2. Nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje; prieš užsakant Prekes kaskart suvesdamas savo asmens duomenis būtinus Pirkėjo identifikacijai ir tinkamam užsakymo įvykdymui.
2.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie BIKKO.lt parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei BIKKO.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. laišku ar užpildydamas tam skirtą formą BIKKO.lt parduotuvėje.
2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje ir (ar) užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis BIKKO.lt parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.
2.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant BIKKO.lt parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.
2.7. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
 Detalesnė informacija apie asmens duomenų panaudojimą pateikiama BIKKO.lt Privatumo politikoje.

 

3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma BIKKO.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes BIKKO.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, Pardavėjo nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti BIKKO.lt elektroninėje parduotuvėje sudarytos Prekių pirkimo-pardavimo Sutarties su Pardavėju apie tai raštu (užpildžius Prekės grąžinimo formą ir elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti Prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
  4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose;
  4.2.2. Kompiuterinių programų pardavimo, jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
  4.2.3. Laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo;
  4.2.4. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl Prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas).
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei Prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ar naudojama, neprarado savo vertės ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės ir sąlygos  pateikiamos sutarties 11. skyriuje.
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".


5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti BIKKO.lt parduotuvės darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Apie taikomą minimalią pirkimo sumą Pirkėjas informuojamas užsakymo metu arba ji matoma peržiūrint pirkinių krepšelį.
5.3. Esant svarbioms aplinkybės, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.4. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš Taisyklių 8.2.1., 8.2.3. ar 8.2.4. punktuose numatytų apmokėjimo būdų, nesumoka už Prekes arba nesudaro sutarties su išperkamosios nuomos bendrove per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento ir užsakymo patvirtinimo gavimo dienos.
5.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais Prekių pristatymo/atsiėmimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

 

6. Pirkėjo pareigos
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti Prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas Prekes.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius Pardavėjui, jei jie buvo patirti dėl Pirkėjo sutarties sąlygų ir įsipareigojimų nesilaikymo.
6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
6.5. Pirkėjas, lankydamasis BIKKO.lt internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų internetinėje parduotuvėje aiškiai nurodytų sąlygų bei privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

7. Pardavėjo pareigos
7.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai ir kokybiškai naudotis BIKKO.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikos, Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Prekės analogą ar savo savybėmis panašią Prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos BIKKO.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis BIKKO.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.2. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdų:
  8.2.1. Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal užsakymo patvirtinime pateiktus duomenis ir būtinus mokėjimui rekvizitus, perveda pinigus į BIKKO.lt banko sąskaitą:
    a) naudojantis internetinės bankininkystės sistema;
    b) artimiausiame banko skyriuje.
Pirkėjui, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti BIKKO.lt sistemos suteiktą unikalų užsakymo numerį.
  8.2.2. Grynaisiais pinigais arba kortele. Prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už Prekes sumoka kai jos jam yra pristatomos arba atsiėmimo metu. Prekių atsiėmimo metu reikia turėti tikslią grynųjų pinigų sumą, kuri buvo nurodyta Jūsų užsakyme arba mokėjimą atlikti bankine kortele. Šiam atsiskaitymo būdui yra taikomas papildomas grynųjų pinigų surinkimo mokestis, nurodytas Informacijoje apie prekių pristatymą arba mokėjimus.
  8.2.3. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl Prekių pirkimo finansavimo BIKKO.lt elektroninėje parduotuvėje.
  8.2.4. Apmokėjimas per Paysera mokėjimų sistemą. Pateikus užsakymą, Pirkėjas nukreipiamas į Paysera mokėjimų sistemą. Joje Pirkėjui reikia pasirinkti banką, iš kurio norės atlikti mokėjimo operaciją, bei patvirtinti iš anksto suformuotą mokėjimą. Mokėjimas įvykdomas per kelias minutes.
8.3. Pirkėjas atsiskaitydamas vienu iš 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3 arba 8.2.4 punktuose numatytu apmokėjimo būdu, įsipareigoja sumokėti per kaip įmanomą trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, nuo užsakymo pateikimo momento ir užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už Prekes, pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas Prekių pristatymo terminas.
8.4. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pinigų įskaitymo BIKKO.lt nurodytoje sąskaitoje laiko.
8.5. Už kai kurias Prekes (brangesnes, sudėtingiau atvežamas ar dėl kitų specifinių situacijų) gali būti prašoma atlikti dalinį mokėjimą (garantinę įmoką). Pirkėjui atsisakius Pirkimo-Pardavimo sutarties dėl jo kaltės, ši dalinė įmoka nėra grąžinama ir pasiliekama kompensuoti susidariusius nuostolius ar papildomas išlaidas.
8.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Prekių garantiniai talonai, jei kitokie nepateikiami kartu su užsakytomis Prekėmis, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki Prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, Prekių kaina, PVM mokestis, pristatymo mokesčiai ir kiti, remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, būtini pateikti duomenys ir rekvizitai.
8.7. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, Prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į Prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip Prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su Prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti Prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti Prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.
8.8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje.

 

9. Prekių pristatymas
Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 9.1. punkte. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti čia.
 9.1. BIKKO.lt parduotuvės Prekyba vykdoma ir Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Atskirais atvejais Pirkėjas Prekes gali atsiimti BIKKO.lt Prekių paskirstymo vietoje, BIKKO.lt parduotuvėse, pašto skyriuje ar paštomatuose.
Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka atsiėmimą BIKKO.lt parduotuvėse, jei nenurodyta kitaip, Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ir / arba SMS žinute, kad prekes jau galima atsiimti. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą).
Pirkėjas gali atsiimti prekes iš paštomato, pasirinktame pašto paslaugų teikėjo skyriuje arba terminale, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis pašto ir šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų). Detalesnė informacija pateikiama čia.
9.2. Už Prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas BIKKO.lt parduotuvės puslapio skyriuje „Pristatymas“ ir galiojantis Prekių užsakymo pateikimo momentu.  Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina didelio svorio užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai. Užnešimo paslaugos sąlygos pateiktos čia. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais Prekės gali būti pristatomos Pardavėjo sąskaita. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo Prekių svorio ir vertės, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais.
9.3. Pirkėjo užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio Prekes (gavėjo) vardą, pavardę ir jei reikia kitus duomenis.
9.4. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę Prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.5. Jeigu Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai Prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą), o pinigai už Prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį ir mokestį už papildomas atliktas paslaugas. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau Prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą Prekių pristatymo mokestį (galiojusį Prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1–3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekes, įskaitant jų transportavimą ir (ar) papildomas paslaugas, jei Prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant  Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).
9.8. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę (ar ji nėra suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
9.9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(-ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
9.10. Nustačius Prekių kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
9.11. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad Prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
9.12. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
9.13. Pristačius Prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.
9.14. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
9.15. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių kokybės, kiekio ir komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.
9.16. Prekė perduodama, Prekės perdavimo metu Prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu.
9.17. Užsakyti dviračiai pristatomi skirtingomis pakuotėmis/būdais:
  9.17.1. Standartinėje pakuotėje. Dviratis siunčiamas supakuotas originalioje gamintojo pakuotėje (dažniausiai su nuimtu priekiniu ratu, vairu, balneliu ar kitais papildomais komponentais priklausomai nuo pakuotės ir atskiro gamintojo technologijos), kuri užtikrina prekių saugumą sandėliavimo ir transportavimo metu. Įsigydamas dviratį tokioje pakuotėje, Pirkėjas pats arba jo pasirinktas dviračių meistras turi tinkamai jį surinkti, suvaržyti ir/ar sureguliuoti, jei to reikia, ir paruošti eksploatacijai ir naudojimui. Netinkamas dviračio paruošimas naudojimui gali būti priežastis defektų ir gedimų, dėl ko atsakingas būtų Pirkėjas.
  9.17.2.  XL pakuotėje. Dviratis pristatomas supakuotas kokybiškoje kartono dėžėje, kurios dydis individualiai parenkamas pagal dviračio dydį. Dviratis prieš išsiuntimą, surenkamas, sureguliuojamas ir suvaržomas, jį gavus reikia tik teisingai įsisukti pedalus, susireguliuoti vairą bei sėdynę tinkamoje pozicijoje ir galima važiuoti.
9.18   Užsakymams, kurių bendra užsakytų dalių ir/ar aksesuarų suma neviršija 9,99 €, yra taikomas 1,99 € užsakymo administravimo mokestis. Šis punktas galioja ir tuo atveju, jei jau pateiktam užsakymui buvo sumažinta bendra krepšelio suma (pvz. pritaikius nuolaidas, išėmus ar prekę(-es).
9.19   Informacija, susijusi su Prekių pristatymu ir sąlygomis, taip pat pateikiama BIKKO.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Pristatymas“, o jame pateikiama informacija yra neatskiriama Taisyklių dalis.

 

10.  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1.   Visų BIKKO.lt parduotuvėje internete parduodamų Prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės pateikiamame Prekių aprašyme ir (ar) techniniuose duomenyse, tačiau gamintojai pasilieką teisę keisti Prekių komplektacija be atskiro įspėjimo.
10.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad BIKKO.lt internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3.   Prekėms suteikiama, tam tikrą laiką galiojanti Prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose ir (ar) su Prekėmis pateikiamoje vartotojo instrukcijoje (garantiniame talone).
10.4.   BIKKO.lt parduodamoms Prekėms suteikia 2 metų garantiją. Atskirais atvejais gamintojas gali suteikti ir ilgesnį arba trumpesnį garantinį laikotarpį savo Prekėms.
10.5.   Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekėms, daiktų kokybės garantijos nenurodo, galioja garantija, kuri yra numatyta atitinkamuose teisės aktuose.
10.6.   Kiekvienu konkrečiu garantiniu atveju reikia kreiptis į Pardavėją arba kartu su preke pateikiamoje instrukcijoje nurodytus atstovus ar garantinio aptarnavimo centrą.  
10.7. Užsakomosios prekės (prekės, kurios yra užsakomos specialiai Pirkėjui, ir vežamos specialiai iš tiekėjo sandėlių Pirkėjo užsakymo įvykdymui) negali būti grąžinamos.
10.8.   Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
10.9.    Informacija, susijusi su Prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Garantijos“, taip pat dviračio ar kitų prekių naudojimo instrukcijose, o jame pateikiama informacija yra neatskiriama Taisyklių dalis.

 

11. Prekių keitimas ir grąžinimas
11.1. Netinkamos kokybės Prekės ar kokybiškos Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Taisyklių 11.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją numatyta tvarka.
11.3. Pateikęs raštišką laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą, o prieš tai pranešęs elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti Prekę ir jos užsakymo numerį, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Prekę Pardavėjui į šių Taisyklių 11.7 punkte nurodytą Prekių keitimo ar grąžinimo vietą.
11.4. Taisyklių 11.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja Prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.
11.5.  Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.5.1.  grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, pakavimo elementai ir kt.  (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
11.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.5.3. Prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė). Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
11.5.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.5 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
11.5.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jie buvo išduoti) ir užpildytą laisvos formos prašymą.
11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame sutarties straipsnyje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos ir sąlygų.
11.7.  Prekių trūkumai ar gedimai šalinami ir remontuojami. Prekės remontuojamos, keičiamos ar grąžinamos: UAB „JW Trade“, Kreivoji g. 37, LT- 78109 Šiauliai, darbo dienomis nuo 09.00 iki 17.00 valandos.
  11.7.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo-priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
    11.7.1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
    11.7.1.2 kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
    11.7.1.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli, mažareikšmiai arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
    11.7.1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas, o gedimas – ne mažareikšmis. Esant mažareikšmiams gedimams, Prekė yra remontuojama.
  11.7.2. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.7.1 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę.
11.8. Nepriklausomai nuo Prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai Prekė sveria daugiau kaip 10 kg.), Prekę, kuri Pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia ar grąžina kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pirkėjas, nebent abipusiai sutarta kitaip.
11.9. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias Prekes, jas pakeisti analogiškomis Prekėmis ar padengti Prekių grąžinimo išlaidas, jei dėl to buvo iš anksto suderinta su Pardavėju. Visais atvejais, prieš grąžinant gautą ne tą ar nekokybišką Prekę, Pirkėjui būtina suderinti su Pardavėju prekių grąžinimo-pakeitimo ir pristatymo būdą. Pardavėjas gali atsisakyti padengti grąžinimo išlaidas arba jų skirtumą Pirkejui, jei Pirkėjas, negavus patvirtinimo iš Pardavėjo, pasinaudojo brangesniu grąžinimo būdu ar kaina, nei Pardavėjo naudojamas ir galimas pasiūlyti pristatymo būdas bei kaina.
11.10. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos Prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę, laikantis Taisyklių 11.2 ir 11.3 punktuose pateiktų terminų ir sąlygų, pakeisti ją analogiška Preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų ir (ar) tinkamų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekę(-es) sumokėtus pinigus.
11.11. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne ta ar nekokybiška Prekė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu +370 684 18384. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.12. Grąžindamas Prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo ir gavėjo adresą bei tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. BIKKO.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. BIKKO.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu
11.13. Pardavėjas gavęs grąžinamas Prekes ir įvertinęs, kad jos atitinka keitimo ir grąžinimo taisykles ir sąlygas bei LR teisės aktus, įsipareigoja per 14 dienų grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus į jo Prekių grąžinimo akte nurodytą banko sąskaitą. Už Prekės pristatymą Pirkėjo sumokėtos siuntimo/grąžinimo išlaidos, papildomų suteiktų paslaugų ar adminisravimo mokestis nėra grąžinami nebent nustatoma, jog grąžinama nekokybiška Prekė.
 
 12. Pardavėjo taikomos akcijos
 12.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.
 12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo-pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, taip pat ji gali būti pateikiam kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.

13. Dovanų kuponai
13.1. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos.
13.2. Dovanų čekiais Pirkėjas gali atsiskaityti Pardavėjo prekybos salone arba perkant internetu, atsiuntus į el.paštą kupono nuotrauką ir užsakymo metu pateikus unikalų kupono numerį.
13.3. Dovanų kuponas(-ai) patvirtina Dovanų kupono(-ų) turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone(-uose) nurodyta suma. Dovanų kupono(-ų) turėtojai paslaugomis gali naudotis BIKKO.lt internetinėje ir fizinėse parduotuvėse, kurios priklauso įmonei UAB „JW Trade“.
13.4. Pirkimo sumai viršijus Dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą Pirkėjas turi sumokėti grynais pinigais / kortele arba bankiniu pavedimu.
13.5. Dovanų kuponas(-ai) nėra keičiamas į pinigus.
13.6. Dovanų kuponas(-ai) galioja 6 mėn. nuo jo išdavimo datos. Išdavimo data nurodyta ant kupono. Jei Dovanų kupono(-ų) galiojimo terminu jo pirkėjas arba turėtojas nepanaudojo kupono(-ų), vėliau jis laikomas nebegaliojančiu.
13.7. Jei Dovanų kupono (-ų) turėtojas jo galiojimo laikotarpiu pasinaudojo paslaugomis už mažesnę sumą, nei nurodyta Dovanų kupone(-uose), sumokėta Dovanų kupono(-ų) kaina ar jos dalis negrąžinama nei dovanų kupono(-ų) pirkėjui, nei turėtojui.
13.8. Dovanų kupono turėtojui, atsiskaitančiam Dovanų kuponu(-ais), PVM sąskaita - faktūra neišrašoma.
13.9. Jeigu Dovanų kuponas yra sugadintas, jo didžioji dalis yra sutepta ir jis neįskaitomas, kuponas yra kitaip pažeistas, nėra Dovanų kupono numerio ar galiojimo termino, tokiu Dovanų kuponu atsiskaityti už prekes negalima, ir toks Dovanų kuponas nekeičiamas, pinigai už jį negąžinami.
13.10. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas ir jiems grąžinimo garantija netaikoma.
13.11. Grąžinant netikusią prekę, už kuria atsiskaitoma dovanų kuponu, pinigai už ją nėra negrąžinami – netikusi prekė gali būti keičiama į kitą prekę.


14.  Atsakomybė
14.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo, o Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis BIKKO.lt internetine parduotuve.
14.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
14.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
14.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.


15.  Apsikeitimas informacija
15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia BIKKO.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.


16.  Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
16.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
16.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679